Claus Houden

Din personlige stemme i Odense Byråd

Flere unge skal videre

20. oktober 2017

FLERE UNGE SKAL HJÆLPES GODT VIDERE EFTER GRUNDSKOLEN

De fleste unge i Danmark klarer sig godt og gennemfører en ungdomsuddannelse. Alligevel er der unge, som sent eller aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse - og som aldrig opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er et svigt. Gruppen af unge på kanten bliver mødt af et mylder af uoverskuelige tilbud, der forvirrer mere, end de gavner. Regeringen har derfor sam- men med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre indgået en aftale om en reform af det forberedende område, der styrker indsatsen for de unge, og som rydder op i de eksisterende tilbud og erstatter det med en ny forberedende uddannelse - FGU.1

UNGE PÅ KANTEN SKAL MED I FÆLLESSKABET

Der er i dag næsten 50.000 unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job. Det et svigt, når vi tillader, at så mange ikke får de rette forudsætninger for at kunne klare sig efter grundskolen. Vi skal hjælpe de unge videre.

NY FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

De mest udsatte unge bliver i dag mødt af et meget komplekst uddannelsessystem. Det forvirrer de unge. Derfor indfører vi nu én indgangsdør - en ny forberedende grunduddannelse til unge under 25 år, der erstatter en række af de nuværende forbe- redende tilbud. Med FGU reducerer vi kompleksiteten, styrker sammenhængen og løfter den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. FGU vil bestå af tre spor:

 Almen grunduddannelse er målrettet unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf.

 Produktionsgrunduddannelse er primært målrettet unge, som har en praktisk læringstilgang, men som kan være uafklarede om deres fremtid.

 Erhvervsgrunduddannelse er målrettet unge, som primært ønsker beskæftigelse og evt. efterfølgende at forsætte i en erhvervsuddannelse.

1 Regeringen.dk: ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, 13. oktober 2017.

NY MÅLSÆTNING DÆKKER ALLE UNGE

Med aftalen laver vi en ny målsætning om, at alle unge 25-årige skal have påbegyndt en ungdomsuddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den gamle målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, har været god, men tager ikke tilstrækkeligt højde for, at der er nogle unge, for hvem uddannelse ikke er svaret – det er derimod et job. Det retter vi op på med den nye målsætning.

OP MOD 90 INSTITUTIONER I HELE LANDET

Aftalen medfører, at der vil blive oprettet op mod 90 institutioner i hele landet. Der vil i første om- gang være tale om lokale processer, hvor kommunerne skal komme med forslag til placering af skolerne og dækningsområde. Omkring midten af 2018 vil der på basis af kommunernes forslag blive truf- fet afgørelse om den endelige placering.

YDELSE OG HJÆLP TIL ELEVERNE

Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddan- nelse eller komme i beskæftigelse. Unge vil skulle visiteres til det nye tilbud. Der bliver mulighed for tilknytning af en fast kontaktperson til de unge, som har behov. Det bliver kommunernes ansvar, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats. Samtidig etableres en ny type ydelse for FGU- elever, som ligger på niveau med SU, som betyder, at det ikke kan betale sig at vælge FGU fra for i stedet at være på uddannelseshjælp. For bl.a. at fremme sundhed og god ernæring på FGU-instituti- onerne vil eleverne desuden få mindst et dagligt måltid mad på skolen.

TRE GODE POINTER

  •   Næsten 50.000 unge under 25 år har hver- ken et job eller har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

  •   Unge på kanten bliver i dag mødt at et uoverskueligt virvar af uddannelsestilbud. Nu rydder vi op.

  •   Vi sikrer, at de unge bliver mødt med én indgangsdør. Initiativerne i aftalen ruster flere unge til at komme godt videre efter grundskolen.